Zdroje finančních prostředků

Sbírka darů-archová sbírka SD

Sbírka Hlavní dar lásky HDL

Sbírka Jubilejní toleranční dar JTD

Příspěvek na činnost z MK ČR

Kulatý stůl

Gustav Adolf Werk GAW

HEKS

Českoněmecký fond budoucnosti

 

 

1)            Sbírka darů (SD) – 1/3 rozděluje seniorátní shromáždění JJ v rámci seniorátů a 2/3 této sbírky rozdělí na dary Výroční shromáždění. (dosahuje výše přes 2 mil. Kč) Ročně se poskytnou dary cca dvaceti sborům.

2)            Sbírka Hlavní dar lásky – většinou je celá určena na jeden velký projekt a dosahuje výše cca          800.000,- Kč.

3)            Sbírka Jubilejní toleranční dar (JTD) – dosahuje ročně výše cca 450.000,- Kč a každým rokem o tuto částku navyšuje fond JTD na poskytování půjček. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.

 

Kulatý stůl-Grantový systém, který rozděluje prostředky každý sudý rok. Přispívá do něj a granty rozděluje těchto 6 evangelických církví:

Evangelická církev v Bádensku
Evangelická církev v Porýní
Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku
Evangelická církev ve Falci
Evangelická luterská církev v Bavorsku
Evangelická luterská zemská církev Saska

 

Českoněmecký fond budoucnosti-přispívá na provoz akcí a stavební práce u budov související s českoněmeckou historií

Českobratrskou církev evangelickou podporuje několik zahraničních církví a organizací. Pravidelnou finanční pomoc poskytují tyto podpůrné organizace:

 Gustav-Adolf-Werk (GAW) v Německu. GAW (Dílo Gustava Adolfa) je organizace Evangelických církví v Německu (EKD) a funguje jako spolek, který podporuje církve v diaspoře po celém světě. Své jméno má od švédského krále Gustava Adolfa (1594-1632), který podporoval evangelické církve v Evropě. Padl u Lützenu v Německu (asi 15 km od Lipska) v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna.

GAW podporuje evangelíky v Čechách od samého začátku. Jedna z prvních staveb kostelů, podporovaná GAW byla v Plesné v západních Čechách. Od roku 1843 má GAW každý rok tzv. Projektkatalog, ve kterém se nacházejí všechny projekty, které GAW podporuje. V současné době má ČCE každý rok možnost podat žádost o 30 000 EUR na jeden nebo dva projekty. Jeronýmova jednota projekt (projekty) navrhuje synodní radě a podává ve spolupráci s ekumenickým oddělením žádost na GAW.

Vedle podpory projektů má GAW ještě mnohem širší profil, který popisuje i jiné oblasti spolupráce mezi GAW a Českobratrskou církví evangelickou-základný profil, který byl v r. 2014 odsouhlasen členským shromážděním GAW:

„GAW pomáhá po celém světě evangelickým sborům žít svou víru v Ježíše Krista ve svobodě a působit diakonicky ve svém okolí.

GAW podporuje projekty partnerských církví. Umožňuje setkávání, obohacuje život ve víře a podporuje toleranci ve vzájemném učení.

GAW probouzí a pěstuje ve sborech, zemských církvích a v EKD vědomí pro evangelickou diasporu. Posiluje evangelický hlas v ekuméně.

GAW získává ženy a muže pro spolupráci. Je spolehlivý partner a používá svěřené finanční prostředky transparentně.

GAW byl 1832 založen jako nadace Gustava Adolfa v Lipsku. Od roku 1851 existuje samostatná ženská organizace. GAW je dílo EKD pro diasporu.

GAW pracuje podle biblického hesla: Čiňme dobré všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (List Galatským 6,10).“

Více  o GAW: http://www.gustav-adolf-werk.de/

 

HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) je podpůrná organizace reformovaných církví ve Švýcarsku (Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku), která podporuje ČCE od jeho založení v roce 1946. HEKS ČCE pomáhá hlavně při budování sborů, při práci s dětmi a s mládeží a při inovativních projektech Diakonie ČCE. Základem pomoci je od roku 2012 tzv. Zemský program, který referent HEKS připravuje ve spolupráci s ČCE. Současný zemský program platí na roky 2016 – 2019 a počítá s částkou 260 000 CHF ročně na církev a diakonii.

Práce HEKS začala jako pomoc církvím ve střední a východní Evropě po 2. světové válce. Dnes je HEKS velká podpůrná organizace, která podporuje přes milión lidí po celém světě s cílem přispívat k tomu, aby na světě bylo více lidskosti a spravedlnosti. Pomoc evangelickým církvím ve střední a východní Evropě pod jménem „Církevní spolupráce“ je jeden ze tří pilířů práce HEKS. Další dva (větší) pilíře HEKS jsou Humanitární a rozvojová pomoc ve 32 zemích a Humanitární pomoc ve Švýcarsku, zvlášť pro uprchlíky.

O základním profilu HEKS se píše v tzv. „Leitbild“ mimo jiné toto:

HEKS je pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku a zaměřuje se na činy.

HEKS staví naději proti rezignaci a praktikuje lásku k bližnímu.

HEKS se angažuje pro spravedlnost, mír a zachování stvoření. Všichni lidé mají mít důstojný život v sociální, hospodářské a politické jistotě.

Křesťanské hodnoty znamenají pro HEKS hluboký respekt pro lidi všech kultur a náboženství. Proto pomáhá HEKS potřebným lidem nezávisle na jejich náboženské a etnické příslušnosti. …

Více o HEKSu: www.heks.ch