Zdroje finančních prostředků

Sbírka Hlavní dar lásky – HDL

Sbírka Jubilejní toleranční dar – JTD

Sbírka darů – archová sbírka – SD

Část příspěvků státu na činnost ČCE

 

 

 

Termíny celocírkevních sbírek

HDL-hlavní dar lásky – sbírka na Velikonoční neděli, odesílá se nejpozději do 1.5. Tato sbírka je určena k podpoře zpravidla jediného, nejvýznamnějšího projektu. V posledních letech je takto podporovaný projekt předkládán církevní veřejnosti k přispění v předstihu – před konáním sbírky. Pro jeho potřebnost a naléhavost je tato sbírka konána ve všech sborech ČCE o Velikonoční neděli. Dosahuje výše cca 800 000,- Kč.

JTD – jubilejní toleranční dar – se sbírá v druhé polovině října. Odesílá se do 30.11. Konáme ji každoročně k výročí vydání Tolerančního patentu (1781), je určena fondu, který poskytuje sborům bezúročné půjčky na stavební účely. Tento fond byl založen v roce 1930 a až doposud svoje poslání naplňuje. Ročně jsou poskytnuty bezúročné půjčky někdy až dvaceti farním sborům v celkové výši cca 7 mil. Kč.

SD – Sbírka darů – archová sbírka probíhá od 1.5. do 31.5. Je třeba nahlásit výtěžek sbírky do 31.5. a odeslat ji do 15.6. na příslušný seniorát. Sbírka darů je konána průběžně od počátku roku do června. Původně byla konána při návštěvách, dům od domu, proto nesla název sbírka domovní. Tato zvyklost je dnes zachována jen v nemnoha, převážně venkovských, sborech. Jednu třetinu prostředků shromážděných v seniorátu rozdělí seniorátní shromáždění JJ (konané v červnu) mezi žádající sbory v seniorátu. Toto shromáždění také doporučuje maximálně dvě žádosti celocírkevnímu Výročnímu shromáždění. Dvě třetiny finančních prostředků této sbírky jsou rozděleny na celocírkevním Výročním shromáždění JJ (konaném v polovině září).

Číslo účtu Jeronýmovy jednoty pro zasílání darů z církví i mimocírkevních dárců a sponzorů je 717 171 7171/2700.

 

Českobratrskou církev evangelickou podporuje několik zahraničních církví a organizací. Pravidelnou finanční pomoc poskytují tyto podpůrné organizace:                

 

Kulatý stůl
Gustav Adolf Werk GAW
HEKS
Českoněmecký fond budoucnosti

 

Kulatý stůl-Grantový systém, do kterého přispívá a granty rozděluje těchto 6 evangelických církví:

Evangelická církev v Bádensku
Evangelická církev v Porýní
Evangelická církev v Hesensku-Nasavsku
Evangelická církev ve Falci
Evangelická luterská církev v Bavorsku
Evangelická luterská zemská církev Saska

Kulatý stůl rozděluje prostředky každý sudý rok.

 

 

Gustav-Adolf-Werk (GAW) v Německu. GAW (Dílo Gustava Adolfa) je organizace Evangelických církví v Německu (EKD) a funguje jako spolek, který podporuje církve v diaspoře po celém světě. Své jméno má od švédského krále Gustava Adolfa (1594-1632), který podporoval evangelické církve v Evropě. Padl u Lützenu v Německu (asi 15 km od Lipska) v bitvě proti Katolické lize vedené Albrechtem z Valdštejna.

GAW podporuje evangelíky v Čechách od samého začátku. Jedna z prvních staveb kostelů, podporovaná GAW byla v Plesné v západních Čechách. Od roku 1843 má GAW každý rok tzv. Projektkatalog, ve kterém se nacházejí všechny projekty, které GAW podporuje. V současné době má ČCE každý rok možnost podat žádost o 30 000 EUR na jeden nebo dva projekty. Jeronýmova jednota projekt (projekty) navrhuje synodní radě a podává ve spolupráci s ekumenickým oddělením žádost na GAW.

Vedle podpory projektů má GAW ještě mnohem širší profil, který popisuje i jiné oblasti spolupráce mezi GAW a Českobratrskou církví evangelickou-základný profil, který byl v r. 2014 odsouhlasen členským shromážděním GAW:

„GAW pomáhá po celém světě evangelickým sborům žít svou víru v Ježíše Krista ve svobodě a působit diakonicky ve svém okolí.

GAW podporuje projekty partnerských církví. Umožňuje setkávání, obohacuje život ve víře a podporuje toleranci ve vzájemném učení.

GAW probouzí a pěstuje ve sborech, zemských církvích a v EKD vědomí pro evangelickou diasporu. Posiluje evangelický hlas v ekuméně.

GAW získává ženy a muže pro spolupráci. Je spolehlivý partner a používá svěřené finanční prostředky transparentně.

GAW byl 1832 založen jako nadace Gustava Adolfa v Lipsku. Od roku 1851 existuje samostatná ženská organizace. GAW je dílo EKD pro diasporu.

GAW pracuje podle biblického hesla: Čiňme dobré všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry. (List Galatským 6,10).“

Více  o GAW: http://www.gustav-adolf-werk.de/

 

HEKS (Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz) je podpůrná organizace reformovaných církví ve Švýcarsku (Pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku), která podporuje ČCE od jeho založení v roce 1946. HEKS ČCE pomáhá hlavně při budování sborů, při práci s dětmi a s mládeží a při inovativních projektech Diakonie ČCE. Základem pomoci je od roku 2012 tzv. Zemský program, který referent HEKS připravuje ve spolupráci s ČCE. Současný zemský program platí na roky 2016 – 2019 a počítá s částkou 260 000 CHF ročně na církev a diakonii.

Práce HEKS začala jako pomoc církvím ve střední a východní Evropě po 2. světové válce. Dnes je HEKS velká podpůrná organizace, která podporuje přes milión lidí po celém světě s cílem přispívat k tomu, aby na světě bylo více lidskosti a spravedlnosti. Pomoc evangelickým církvím ve střední a východní Evropě pod jménem „Církevní spolupráce“ je jeden ze tří pilířů práce HEKS. Další dva (větší) pilíře HEKS jsou Humanitární a rozvojová pomoc ve 32 zemích a Humanitární pomoc ve Švýcarsku, zvlášť pro uprchlíky.

O základním profilu HEKS se píše v tzv. „Leitbild“ mimo jiné toto:

HEKS je pomocné dílo evangelických církví ve Švýcarsku a zaměřuje se na činy.

HEKS staví naději proti rezignaci a praktikuje lásku k bližnímu.

HEKS se angažuje pro spravedlnost, mír a zachování stvoření. Všichni lidé mají mít důstojný život v sociální, hospodářské a politické jistotě.

Křesťanské hodnoty znamenají pro HEKS hluboký respekt pro lidi všech kultur a náboženství. Proto pomáhá HEKS potřebným lidem nezávisle na jejich náboženské a etnické příslušnosti. …

Více o HEKSu: www.heks.ch

 

Českoněmecký fond budoucnosti-přispívá na provoz akcí a stavební práce u budov související s českoněmeckou historií.