Zásady

Žádost o půjčku-je nutné podávat na Formuláři žádost o dar/půjčku (vyznačit půjčku) z prostředků JJ, vyřizuje Ústřední představenstvo během celého roku. Je možné žádat o běžnou půjčku se splatností 5 let, popř. o překlenovací půjčku na dar, nebo půjčku na předfinancování grantu se splatností po obdržení grantu. Žádost o darFormulář žádosti o dar/půjčku (vyznačit dar) z prostředků JJ. Žádost o dar se podává prostřednictvím seniorátního shromáždění JJ. Toto shromáždění, které se koná obvykle v červnu, doporučí maximálně 2 žádosti z každého seniorátu Ústřednímu shromáždění k projednání. Seniorátní představenstvo zašle kanceláři JJ při UCK doporučené formuláře žádosti s příslušnými vyjádřeními do 30.6. Objem potřebných prostředků je mnohem větší, než kolik má JJ k dispozici. Proto většinou nebývá zařazen projekt, který žádá o více, nežli 1/3 nákladů. Doporučujeme 1/3 z vlastích zdrojů, 1/3 nákladů z necírkevních zdrojů (dotace, granty…) a 1/3 ze zdrojů JJ. Půl roku po vyčerpání daru je sbor povinen předložit kanceláři JJ při ÚCK vyúčtování. Tam, kde sbor obdržel dar ze zahraničí, je třeba doložit i fotodokumentaci se stavem před a po skončení akce. Stručná fotodokumentace je vhodná i u darů tuzemských.

Sbor může obdržet dar z některého ze zdrojů finančních prostředků JJ. Zdroj financování daru navrhuje Ústřední představenstvo JJ a schvaluje Ústřední shromáždění v polovině září.

O daru i o půjčce sepíše smlouvu s obdarovaným sborem pracovnice Synodní rady-Ústřední církevní kanceláře ČCE sestra Hana Kurešová.

Formulář – žádost o půjčku

Pokyny k žádosti o dar, půjčku

Fomulář vyúčtování daru

Formulář – využití daru

Výroční zpráva JJ – seniorát