Postup žádosti

Přípravné práce:

Přesně pojmenovat problém který chcete řešit.

Specifikovat rozsah prací-to je často práce pro odborníka za přispění majitele objektu. Je to důležité, aby po začátku prací nedošlo k tomu, že se zjistí, že je třeba rapidně zvětšit rozsah prací. Někde stačí jen odborné posouzení stavu, jinde je třeba dělat sondy a zjistit v jakém stavbu stavba je.

Odborník posoudí, je-li potřeba provádět výkresovou dokumentaci, žádat o ohlášení stavby, nebo jiná povolení.

Rozpočet je možné získat od projektanta (to je vhodné při komplikované stavbě), nebo přímo od zhotovitele díla. Pokud dělá rozpočet projektant, definuje tím rozsah prací a je to podklad pro jiné zhotovitele, kteří rozpočet ocení. O ceně říká jen informativní částku. Není ale jasné, že za tuto částku to někdo provede. To se dá zjistit jen z nabídky zhotovitele. Pokud je k dispozici rozpočet od projektanta, je třeba v něm vymazat ceny (takzvaný slepý rozpočet) a nechat jej ocenit od více (3) zhotovitelů. Každý zhotovitel by měl (na přání objednatele-sboru) specifikovat a ocenit i práce, které  v rozpočtu chybí – tak, aby stavba proběhla bez zvyšování nákladů během jejího průběhu – tzv. víceprací (díky např. opomenutí projektanta…).

 

Žádost na JJ

Je třeba vyplnit žádost o dar, nebo půjčku. Vyplněnou žádost o půjčku potvrzenou na zadní straně zástupci stavebního odboru, seniorátním představenstvem JJ, seniorátním výborem atd. zašle sbor kanceláři JJ při ÚCK. Vyplněnou žádost o dar (potvrzenou na zadní straně zástupcem stavebního odboru seniorátu…) zašle sbor seniorátnímu představenstvu JJ před termínem jednání seniorátního shromáždění, které bývá v červnu. Seniorátní shromáždění JJ žádost posoudí a buď ji uspokojí při setkání zástupců z celého seniorátu ze svých prostředků, nebo zašle do 30.6. Ústřednímu představenstvu s doporučením k vyřízení.

V žádosti je třeba vyplnit rozpočet a výkaz hospodaření za poslední rok, informace o sborovém životě atd. – viz žádost.

A je potřeba doložit projektovou dokumentaci-pokud existuje a fotodokumentaci původního stavu dokumentující řešený problém (cca 2-3 fotky a celkovou fotku objektu).

Přípravu i žádost je třeba provést pečlivě. Zvlášť v případě zařazení projektu na kandidáta HDL, kulatý stůl, nebo GAW velmi rozhoduje o výsledku kvalita žádosti. Dárce musí být přesvědčen, že tento dar má smysl, je potřeba a podporuje církevní práci. V těchto programech tedy nelze žádat na investice do nevyužitých budov nebo na běžnou údržbu budov.

Do půl roku po investování prostředků je nutné zaslat vyúčtování na formuláři zpravidla dle smlouvy o daru kanceláři JJ při ÚCK.

Po realizaci je třeba zaslat na ÚP JJ fotodokumentaci stavu po opravě. (elektronicky-mailem)