Podávání žádosti

Podávání žádosti

Postup žádosti

Přípravné práce

Přesně pojmenovat problém který chcete řešit.

Specifikovat rozsah prací-to je často práce pro odborníka za přispění majitele objektu. Je důležité, aby po začátku prací nedošlo k tomu, že se zjistí, že je třeba rapidně zvětšit rozsah prací. Někde stačí jen odborné posouzení stavu, jinde je třeba dělat sondy a zjistit v jakém stavbu stavba je.

Odborník posoudí, je-li potřeba provádět výkresovou dokumentaci, žádat o ohlášení stavby, nebo jiná povolení.

Rozpočet je možné získat od projektanta-to je vhodné při komplikované stavbě, nebo přímo od zhotovitele díla. Pokud dělá rozpočet projektant, definuje tím rozsah prací a je to podklad pro jiné zhotovitele, kteří rozpočet ocení. O ceně říká jen informativní částku. Není ale jasné, že za tuto částku to někdo provede. To se dá zjistit jen z nabídky zhotovitele. Pokud je k dispozici rozpočet od projektanta, je třeba v něm vymazat ceny (takzvaný slepý rozpočet) a nechat jej ocenit od více (3) hotovitelů. Každý zhotovitel by měl (na přání objednatele-sboru) specifikovat a ocenit i práce, které v rozpočtu chybí (díky např. opomenutí projektanta…).

Žádost o půjčku, nebo dar z prostředků JJ

Žádost o půjčku – (podávejte na formuláři – „půjčka z prostředků JJ“), vyřizuje Ústřední představenstvo během celého roku (doba zpracování a vyřízení je od jednoho týdne do dvou měsíců). Je možné žádat o běžnou půjčku se splatností max. 5 let, popř. o překlenovací půjčku na dar, nebo půjčku na předfinancování grantu se splatností po obdržení grantu.

Vyplněnou žádost o půjčku zašle sbor seniorátnímu výboru JJ a pak kanceláři JJ při ÚCK. Žádost musí být kompletně vyplněná a potvrzená, jinak nebude vyřízena.

Žádost o dar – zašlete na vyplněném formuláři seniorátnímu výboru JJ s dostatečným předstihem před jednáním seniorátního shromáždění JJ. Toto shromáždění, které se koná obvykle v červnu, menší žádosti uspokojí ze svých zdrojů a doporučí maximálně 2 žádosti Ústřednímu shromáždění k projednání. Seniorátní představenstvo zašle kanceláři JJ při UCK doporučené formuláře žádosti s příslušnými vyjádřeními do 30.6. Objem požadovaných prostředků je mnohem větší, než kolik má JJ k dispozici. Proto většinou nebývá většinou zařazen projekt, který žádá o více, nežli 1/3 nákladů. Doporučujeme 1/3 z vlastích zdrojů, 1/3 nákladů z necírkevních zdrojů (dotace, granty…) a 1/3 ze zdrojů JJ.

Doložte projektovou dokumentaci (pokud existuje) a fotodokumentaci původního stavu dokumentující řešený problém (cca 2-3 fotky a celkovou fotografii objektu).

Přípravu i žádost proveďte pečlivě. Zvlášť v případě zařazení projektu na kandidáta HDL, kulatý stůl, HEKS, nebo GAW velmi rozhoduje o výsledku kvalita žádosti. Dárce musí být přesvědčen, že tento dar má smysl, je potřeba a podporuje církevní práci. V těchto programech tedy nelze žádat na investice do nevyužitých budov nebo na běžnou údržbu budov. Sbor neurčuje z jakých zdrojů JJ chce být uspokojen. O optimálním zdroji rozhoduje Výroční shromáždění na doporučení Ústředního představenstva

Do půl roku po vyčerpání daru je sbor povinen předložit kanceláři JJ při ÚCK vyúčtování daru. Tam, kde sbor obdržel dar ze zahraničí, musí doložit i fotodokumentaci se stavem před a po skončení akce. Stručná fotodokumentace je vhodná i u darů tuzemských.

Dar může sbor obdržet nejdříve v říjnu po podepsání smlouvy.

O daru i o půjčce sepíše smlouvu s obdarovaným sborem pracovnice Synodní rady-Ústřední církevní kanceláře ČCE sestra Renata Roubalová.