O Jeronýmově jednotě

Tento archaický název označuje zvláštní zařízení ČCE, které pomáhá řešit naléhavé otázky dneška. Jeho posláním je totiž podporovat finančně obnovu a výstavbu církevních budov nebo i nákladného vybavení jako jsou např. varhany. Proto shromažďuje finanční prostředky od členů naší církve, ale i od zahraničních dárců a podpůrných organizací, případně dotace ministerstva kultury naší vlády.

Každoročně potom přiděluje dary a půjčky na naléhavé stavební projekty církevních sborů, které by samy náklady na stavební práce nemohly unést. Jde tedy v podstatě o dílo obětavosti, štědrosti a solidarity.

Podpory projektů vyžadují, aby JJ měla také evidenci církevních budov, odborně posuzovala projekty z hlediska účelnosti, výtvarného pojetí, hospodárnosti a kvality. Poradenskou činností pomáhá církevním sborům v hospodaření s nemovitým majetkem. Jeronýmova jednota spolupracuje s Pracovním společenstvím podpůrných zařízení evropských církví a s ekumenickým odborem ústřední církevní kanceláře.

Postavení, činnost a struktura je upravena Statutem Jeronýmovy jednoty a Pracovním řádem díla JJ.

Statut Jeronýmovy jednoty

Pracovní řád